:: กิจกรรมโรงเรียนท่ายาง ::

กลุ่มสาระการเรียนรู้พลานามัย >> โครงการรวมพลังสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรโรงเรียนท่ายางวิทยา 2561
14:17:48

โครงการรวมพลังสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรโรงเรียนท่ายางวิทยา 2561

จัดการเล่นกีฬาเพื่อความสามัคคีขึ้นโดยมีคุณครูและบุคลากรร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้