:: กิจกรรมโรงเรียนท่ายาง ::

กิจกรรมทั่วไป >> หยุดเรียนกรณีพิเศษเป็นการภายใน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 จำนวน 1 วัน
19:00:35

เนืองด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้รับการประสานจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ขอให้โรงเรียนในสังกัด สพม.10 จังหวัดเพชรบุรี หยุดเรียนกรณีพิเศษเป็นการภายใน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 จำนวน 1 วัน เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อสถานศึกษาและนักเรียนที่อาจจะเกิดจากสภาวะน้ำท้วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรและพร้อมการใช้งานสถานที่ภายในโรงเรียนท่ายางวิทยา จึงขอประกาศหยุดเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1 วัน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 และเปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2563